Algemene voorwaarden

Partijen:

 • Hondenschool: DoXXS Parkstad KvK-nummer: 82992495
 • Klant: eigenaar van de hond
 • Hond: hond(en) van cursist die een training volgen bij instructeur
 • Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de hondenschool zich verbindt jegens de klant een training in te stellen ten behoeve van de hond.
 • Training: hieronder te verstaan privélessen, cursussen, sociale wandelingen en workshops, aangeboden door hondenschool.
 • Gegevens van klanten, zoals gevraagd in de aanmeldinsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de klant deelneemt aan een training. Zodra klant niet meer deelneemt aan een training worden de gegevens verwijderd. Klant stemt hier in toe door zich aan te melden via het inschrijfformulier.

Artikel 1 - Werkzaamheden

 • De hondenschool voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 2 - Algemeen

 • Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen hondenschool en klant.
 • Hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 • Bij de inschrijving dient de klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.
 • Bij minderjarige deelnemers dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 3 - Rechten en plichten Hondenschool DoXXS Parkstad

 • Loopse teven kunnen alleen na overleg deelnemen aan trainingen.
 • Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen.
 • Hondenschool heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn.
 • Wanneer hondenschool door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de training niet kan verrichten, zal deze de klant zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden.
 • Hondenschool heeft het recht om de training niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op hondenschool verhaald worden. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken.
 • Hondenschool heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

Artikel 4 - Rechten en plichten klant

 • Klant is verplicht om hondenschool te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier.
 • De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt (of getiterd).
 • Bij eerste les dient klant het entingsboekje/paspoort van de hond te overleggen.
 • Klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan hondenschool.
 • Klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training. Hierbij zijn correctie materialen verboden.
 • Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van correctiematerialen door klant, wordt de toegang tot cursus geweigerd. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde training.
 • Klant dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de training aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de klant de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 • Bij verhindering (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring kunnen inhaaldagen besproken worden of restitutie na rato.
 • Inhaaldagen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaaldagen worden in overleg met de hondenschool en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd vervalt het recht op inhalen.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.
 • De trainingen geschieden op eigen risico van de klant. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel.
 • De hond dient tijdens de les, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn.
 • De honden mogen aan de lijn geen contact hebben met elkaar.
 • In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training (indien de coronaregels dit toelaten), doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.
 • Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van telefoon (uitzondering in overleg), roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Artikel 5 - Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

 • De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van klant. Klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 • Klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door hondenschool of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
 • Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens de les.
 • Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.
 • Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.
 • Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de klant gewenste resultaten.
 • Hondenschool heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 6 - Copyright

 • Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7 - Geschillen

 • Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met de hondenschool. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 8 - Betalingen

 • Klant gaat akkoord met het vooraf betalen van de training. Het bedrag dient uiterlijk voor aanvang van de les voldaan te worden. Dit kan per bank of contant bij de hondenschool. Klant ontvangt op wens een factuur van de hondenschool met hierop het verschuldigde bedrag. Hondenschool DoXXS Parkstad is niet BTWplichtig.
 • In geval van niet tijdige betaling door klant kan de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.
 • 5-rittenkaarten voor de sociale wandelingen zijn 6 maanden geldig. In overleg met de instructeur kunnen hier andere afspraken over gemaakt worden. 

  Deze Allgemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 01-06-2021 tot nader order